Britax Römer Privacybeleid websites en services

 

1. Over ons
2. Waarom wij uw gegevens verwerken
3. Welke gegevens we van u verzamelen en verwerken?
4. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie wij uw gegevens verzenden?
5. Opslagperioden
6. Uw rechten
7. Gebruik van onze website - profilering, cookies en web-tracking
8. Aanvullende opmerkingen en bepalingen over individuele diensten

 

1. Over ons

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en opslaan van uw gegevens. U kunt details over ons vinden op onze imprint.

De zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens heeft de hoogste prioriteit voor ons. Bij de verwerking voldoen we aan de wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de bijbehorende nationale bepalingen.

Deze verklaring met betrekking tot gegevensbescherming is van toepassing op alle websites van ons bedrijf die toegankelijk zijn onder onze domeinen (https://www.britax-roemer.nl). Als u links naar andere websites van ons volgt, zijn hun eigen regels voor gegevensbescherming van toepassing, voor wiens inhoud de respectieve eigenaren van deze websites verantwoordelijk zijn.

Omdat we u een uitgebreid overzicht van de verwerking van persoonsgegevens in onze groep van bedrijven willen geven, vindt u hieronder een overzicht van al onze services in het kader waarvan we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Als er afzonderlijke of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op afzonderlijke services of we vragen u om uw toestemming, dan wijzen we u apart op voordat u de betreffende service gebruikt (bijvoorbeeld voor nieuwsbriefabonnement of aankopen in onze online shop).

We nemen ook verschillende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Verzending tussen uw webbrowser en onze servers is bijvoorbeeld altijd versleuteld met transport; daarnaast onderhouden we een aantal technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens altijd te beschermen.

2. Waarom wij uw gegevens verwerken

U kunt onze website gebruiken zonder uw identiteit te onthullen. Als u zich wilt aanmelden voor een van onze persoonlijke diensten, onze online winkel wilt gebruiken of zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, zullen we u om uw naam en andere persoonlijke informatie vragen. Het is uw gratis beslissing of u deze (uitgebreide) gegevens invoert. Gegevens die wij absoluut van u nodig hebben om onze diensten te leveren, zijn als zodanig gemarkeerd.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

- Contractinitiatie ingevolge art. 6 par. 1 lit. a) en b) GDPR
- Contractuitvoering in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. b) GDPR
- Klantbeheer in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b) en c), f) GDPR
- communicatie en gegevensuitwisseling op grond van art. 6 par. 1 lit. a), b), c), f) GDPR
- externe presentatie en reclame op grond van art. 6 par. 1 lit. a), f) GDPR
- Uitvoering van verklaringen van toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. a) GDPR
- Zorgen voor de goede werking van een gegevensverwerkingssysteem overeenkomstig
- Art. 6 para. 1 lit. c) en f) GDPR

3. Welke gegevens we van u verzamelen en verwerken?

We verzamelen verschillende categorieën persoonlijke gegevens van u. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identifier zoals een naam. Persoonlijke gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum (indien vermeld). Statistische informatie die niet direct of indirect aan u kan worden gekoppeld - zoals de populariteit van afzonderlijke websites van ons aanbod of het aantal gebruikers van een pagina - zijn geen persoonlijke gegevens. Gegevens worden direct en indirect verzameld. In beide gevallen worden gegevens alleen verzameld voor zover nodig; de gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden vermeld onder punt 2. Het is uw beslissing of u gegevens naar ons wilt verzenden die het gebruik van onze services voor u optimaliseert, maar daarvoor niet noodzakelijk is. Overeenkomstige gegevensvelden zijn gemarkeerd als 'vrijwillig'.

De verzamelde gegevens omvatten:

- Titel en naam, bijv. om uw gebruikersaccount aan te passen of om te bestellen in onze online winkel
- E-mailadres en, indien van toepassing, een wachtwoord dat door u is gekozen, bijvoorbeeld om u te abonneren op de nieuwsbrief of uw klantaccount te gebruiken
- adresgegevens, b.v. ten behoeve van de verwerking van bestellingen (levering) in het kader van onze online winkel
- Voertuiggegevens binnen het bereik van het gebruik van onze Fit Finder
- betalingsgegevens, om de betaling van uw bestelling te verwerken
- Kandidaatgegevens, voor de uitvoering van onze online aanvraagprocedure
- Gegevens die u actief en bewust aan ons doorgeeft bij het gebruik van onze diensten,
- Verdere gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld gegevensvelden die door u zijn ingevuld en gemarkeerd als 'vrijwillig'

Bovendien worden de volgende gegevens over u indirect verzameld bij het gebruik van onze services:

- Technische verbindingsgegevens, b.v. de pagina die wordt opgeroepen op onze website, uw IP-adres, ingekort met de laatste drie cijfers (behalve voor betalingstransacties, waarbij we om veiligheidsredenen het volledige IP-adres naar onze betalingsprovider moeten overbrengen), datum en tijd van de oproep, terminalapparaat gebruikt. Dit wordt gedaan om de autorisatie van acties en de authenticatie van de aanvragende gebruiker van onze services te verifiëren. De wettelijke basis is Art. 6 par. 1 lit. c) in combinatie met Art. 32 en Art. 6 par. 1 lit. f) GDPR. Onze legitieme interesse is om onze webserver te beveiligen, bijvoorbeeld om ons te verdedigen tegen aanvallen en om de functionaliteit van onze services te waarborgen.
- Gegevens verzameld als onderdeel van het volgen van websites en het volgen van e-mail / nieuwsbrief
- Gegevens die we van onze serviceproviders ontvangen als onderdeel van de orderverwerking in onze online winkel, bijvoorbeeld informatie over betalingskansen en betalingsverstoringen of leveringsmeldingen.

Minderjarigen:

Onze website is niet gericht op minderjarigen en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen.

Als personen jonger dan 16 jaar persoonlijke gegevens aan ons verstrekken, is dit alleen toegestaan ​​als de ouder / voogd zelf toestemming heeft gegeven of toestemming heeft gegeven voor de toestemming van de jongere. In overeenstemming met Art. 8 Para. 2 GDPR, de contactgegevens van de wettelijke voogd moeten worden verstrekt om ons te overtuigen van de toestemming of toestemming van de wettelijke voogd. Deze gegevens en de gegevens van de minderjarige worden vervolgens verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Als we vaststellen dat een minderjarige jonger dan 16 jaar ons persoonlijke gegevens heeft gestuurd zonder de toestemming van de ouder of de toestemming van de minderjarige, zullen we de gegevens onmiddellijk verwijderen.

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie wij uw gegevens verzenden?

a) Toegang

Toegang tot uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, is beperkt tot onze medewerkers en de door ons in opdracht gegeven dienstverleners die vanwege hun taken met deze persoonsgegevens te maken hebben.

Als derden toegang hebben tot uw gegevens, hebben we uw toestemming verkregen of is er een wettelijke basis voor.

We gebruiken ook serviceproviders voor het leveren van diensten en het verwerken van uw gegevens (waaronder hosting, verzending van nieuwsbrieven, het leveren van bestelde goederen, het verwerken van betalingen, het verzenden van brieven of e-mails en het onderhouden en analyseren van databases, website-optimalisatie en verdere ontwikkelingen, het beveiligen van onze webservers of voor website tracking). Voor zover deze bijzondere bepalingen van toepassing zijn, hebben wij ze voor u in de volgende uitvoering voor de betreffende service uitgevoerd. De serviceproviders verwerken de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke regels voor gegevensbescherming. Alle contractanten zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben alleen toegang tot uw gegevens in de mate en voor de tijd die nodig is om de services te leveren of in de mate waarin u hebt ingestemd met de verwerking en het gebruik van uw gegevens.

b) Gegevensuitwisseling binnen de groep van bedrijven

Gegevensuitwisseling binnen de groep van bedrijven waartoe wij behoren, vindt plaats binnen de EU / EER en dient uitsluitend interne administratieve doeleinden. Voor zover persoonsgegevens worden overgedragen aan onze bedrijven in derde landen, zal dit plaatsvinden op basis van het EU-standaardverdrag 2010 op grond van art. 46 para. 2 lit. c GDPR in combinatie met het besluit van de Europese Commissie van 05.02.2010 (2010/87 / EU).

Onder een groep bedrijven verstaan ​​we aangesloten bedrijven in de zin van art. 4 Nr. 19 GDPR.

c) Overdracht aan derde landen en rechtsgrondslag

De servers van sommige van de serviceproviders die we gebruiken, bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. Bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan een wet op gegevensbescherming die in het algemeen persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie het geval is. Als uw gegevens worden verwerkt in een land dat geen erkend hoog niveau van gegevensbescherming heeft, zoals de Europese Unie, gebruiken wij contractuele voorschriften of andere erkende instrumenten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd. We wijzen u hier in het kader van de afzonderlijke services uitdrukkelijk opnieuw op.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen, gebeurt dit op basis van het besluit van de Europese Commissie inzake geschiktheid voor de EU-VS. Privacy Shield volgens Art. 45 GDPR of het EU-standaardverdrag 2010 op grond van art. 46 para. 2 lit. c GDPR in combinatie met het besluit van de Europese Commissie van 05.02.2010 (2010/87 / EU) of uw toestemming overeenkomstig Art. 49 para. 1 lit. a) GDPR.

d) Overdracht aan rechtshandhavings- en strafrechtelijke opsporingsinstanties

In uitzonderlijke gevallen geven we persoonsgegevens door aan rechtshandhavingsinstanties en opsporingsinstanties. Dit gebeurt op basis van overeenkomstige wettelijke verplichtingen, b.v. van het wetboek van strafvordering, de fiscale code, de witwaswet of de politiewetten van de staat.

5. Opslagperioden

We slaan persoonlijke gegevens op in het kader van wettelijke voorschriften of uw toestemming.

We gebruiken de volgende criteria om de concrete opslagperiode te bepalen:

We slaan de persoonlijke gegevens op tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld niet langer gelden (bijvoorbeeld bij beëindiging van een contractuele relatie of via de laatste activiteit, als er geen voortdurende verplichting is, of in geval van intrekking van uw toestemming voor de specifieke gegevensverwerking).

Verdere gegevens worden alleen opgeslagen als

- er bestaan legale opslagverplichtingen (bijvoorbeeld volgens AO en HGB);
- de gegevens zijn nog steeds nodig om rechtsvorderingen in te stellen en uit te oefenen of om te verdedigen tegen juridische claims, bijvoorbeeld vanwege technologische en forensische vereisten om te verdedigen tegen aanvallen op onze webservers en hun vervolging;
- de schrapping zou in strijd zijn met het rechtmatige belang van de betrokkenen;
- een andere uitzondering op grond van art. 17 par. 3 GDPR is van toepassing.

6. Uw rechten

U hebt een aantal wettelijke rechten waarop we uw aandacht hieronder willen vestigen. Natuurlijk is onze functionaris voor gegevensbescherming ook beschikbaar om uw vragen over uw persoonlijke gegevens die we hebben verzameld en verwerkt te beantwoorden met behulp van de onderstaande contactgegevens.

a) Recht op informatie en overdraagbaarheid van gegevens

U hebt op elk moment recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract op grond van art. 6 par. 1 b) GDPR, u kunt ook een verzoek indienen, op grond van art. 20 para. 1 GDPR, om de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen te ontvangen in een gestructureerd, huidig ​​en machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek zullen we de gegevens ook rechtstreeks doorsturen naar de ontvanger van uw keuze.

b) Recht op rectificatie, beperking en verwijdering

Bovendien kunt u ons, in overeenstemming met de artikelen 16 tot en met 18 AVG, verzoeken om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te beperken (blokkeren) of te verwijderen als we de gegevens onjuist hebben verwerkt, als er reden is om verdere gegevensverwerking te beperken of als gegevensverwerking om verschillende redenen illegaal is geworden of indien de opslag om andere juridische redenen niet-ontvankelijk is. We willen u erop wijzen dat uw recht op verwijdering mogelijk wordt beperkt door wettelijke bewaartermijnen.

b) Recht van bezwaar

Als onze gegevensverwerking uitsluitend gebaseerd is op ons legitieme belang overeenkomstig Art. 6 par. 1 f) GDPR, u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking overeenkomstig Art. 21 para. 1 GDPR. Dan zullen we stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij we bewijs kunnen leveren voor een waardige verwerking die zwaarder weegt dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om een ​​juridische claim te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Bovendien hebt u altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op directe reclame met effect voor de toekomst overeenkomstig Art. 21 para. 2 GDPR

b) Herroepingsrecht

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken door uw toestemming te geven, hebt u een recht op herroeping met ingang van de toekomst overeenkomstig Art. 7 Par. 3 GDPR.

c) Recht van beroep bij de Toezichthoudende Autoriteit

U bent vrij om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Europese verordening gegevensbescherming of andere nationale en internationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, zijn als volgt:

Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Contactgegevens

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een informeel bericht sturen naar de volgende contactgegevens. U dient ook de intrekking van uw toestemming tot de volgende contactgegevens in te vullen en aan te geven welke toestemmingsverklaring u wilt intrekken:

Verantwoordelijk Data Processing Officer
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Deutschland
Telefon: +49 (0) 8221-3670-0
Telefax: +49 (0) 8221-3670-210
it.sec GmbH & Co. KG
Einsteinstr. 55
89077 Ulm

datenschutz@britax.com

 

7. Gebruik van onze website - profilering, cookies en web-tracking

a) Basisinformatie over cookies en opt-out-opties

We gebruiken zogenaamde cookies in sommige delen van onze website, bijvoorbeeld om de voorkeuren van bezoekers te herkennen en de website dienovereenkomstig te kunnen ontwerpen. Dit vergemakkelijkt de navigatie en een hoge mate van gebruikersvriendelijkheid van een website. Cookies helpen ons ook bijzonder populaire delen van onze website te identificeren. Cookies zijn kleine bestanden die op het apparaat van een bezoeker worden opgeslagen. Hiermee kan informatie voor een bepaalde periode worden opgeslagen en kan het apparaat van de bezoeker worden geïdentificeerd. Voor een betere gebruikersbegeleiding en individuele servicepresentatie gebruiken we permanente cookies.

We gebruiken ook zogenaamde sessiecookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert over de plaatsing van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant.

We gebruiken alleen niet-technisch noodzakelijke cookies na uw uitdrukkelijke toestemming, die u natuurlijk op elk moment kunt intrekken.

Als onderdeel van onze cookie-informatie op onze website, hebt u ingestemd met de volgende verklaring in dit verband:

Deze website gebruikt tracking-cookies of trackingsoftware om u de volledige functionaliteit van onze website te bieden en daarmee een betere online-ervaring. U vindt meer gedetailleerde informatie over de cookies en webtrackingprocedures die door ons worden gebruikt en de toestemmingen die u ons hebt gegeven in onze privacyverklaring onder Privacybeleid. Technisch gezien worden onnodige cookies of onze volgsoftware echter niet geactiveerd totdat u ons uw toestemming hebt gegeven.
[Ik ben het eens]

Als u het gebruik van cookies volledig uitsluit, kunt u bepaalde functies van onze website niet gebruiken, inclusief de mogelijkheid om u op basis van cookies af te melden voor tracking. Sta de opt-out cookies van die services toe waarvan u de tracking wilt voorkomen.

Houd er ook rekening mee dat het verwijderen van alle cookies ook opt-out cookies zal verwijderen. U moet ze daarom mogelijk opnieuw instellen. Cookies zijn ook browser-gebonden, d.w.z. ze moeten apart worden ingesteld voor elke browser die u gebruikt op elk apparaat dat u gebruikt. U vindt de nodige links in de beschrijving van de betreffende service hieronder.

De volgende cookies worden door ons gebruikt - als u dit toestaat en geen een of meer opt-out cookies heeft ingesteld - voor een meer gedetailleerd doel:

Naam van de cookie Beoogd gebruik Opslagduur Technisch noodzakelijk Intrekking van toestemming (als cookie technisch niet noodzakelijk is)
Salesforce Commerce Cloud System Cookies
dwanonymous_* Commerce Cloud-cookies om de ene klant van de andere te onderscheiden. Ontvang klantinformatie, voorkeuren, winkelwagen enz. 6 maanden ja  
dwcustomer_* Commerce Cloud-cookies om de ene klant van de andere te onderscheiden. Ontvang klantinformatie, voorkeuren, winkelwagen enz. 6 maanden ja  
dwsecuretoken_* Commerce Cloud-cookie om een ​​beveiligde sessie te bekijken. Alle https-verkeer wordt voor deze cookie uitgewisseld om spoofing door sessies te voorkomen. 1 jaar ja  
Dwsid Commerce Cloud sessie id 1 jaar ja  
Sid Sessie id 1 jaar ja  
dwpersonalization_* Gebruikt voor pagina-personalisatie tijdens multivariate testen 1 jaar nee  
dwac_* Commerce Cloud analytics cookie 1 jaar ja  
dw_cookies_accepted Gebruikt voor klanten wanneer ze cookiegebruik accepteerden. 30 dagen ja  
dw_geoip_data Gebruikt voor landinformatie op de orderbevestigingspagina. 3 dagen nee  
Dw Boolean 15 dagen nee  
dw_dnt Gebruikt voor Commerce Cloud Consent Management-tools, besluit tot opt-in / out opslaan. 1 jaar Ja  
Cloudflare
__cfduid Wordt gebruikt om individuele clients achter een gedeeld IP-adres te identificeren en om beveiligingsinstellingen per client toe te passen 1 jaar ja  
CQuotient
cqcid Eerste partij cookie; bevat een gehashte ID voor een anonieme gebruiker 1 jaar ja  
cqcid Eerste partij cookie; bevat een gehashte ID voor een anonieme gebruiker 1 jaar ja  
__cq_uuid Eerste partyversie van cquotient.com uuid 13 maanden nee  
__cq_bc Versie eerste partij bc cookie (hierboven beschreven) 30 dagen nee  
__cq_seg Eerste partij cookie; bevat segmentinformatie voor persoonlijk zoeken 30 dagen nee  
__cq_dnt Gebruikt voor Commerce Cloud Consent Management tools 1 jaar ja  
Tealium
utag_main Hoofdcookie voor Tealium iQ-tagbeheer, gebruikt voor het opslaan van systeeminformatie, gedetailleerde informatie in de link 1 jaar ja  
CONSENTMGR Bewaart de opt-in / opt-out selectie van gebruikers 3 maanden ja  
Google Universal Analytics
_ga We implementeren Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken deze informatie om ons te helpen onze website en de gebruikerservaring te verbeteren. 2 jaar nee  
_gid We implementeren Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken deze informatie om ons te helpen onze website en de gebruikerservaring te verbeteren. 1 dagen nee  
Olapic
__olapicU Olapic gebruikt dit om een ​​"enkele" sessie bij te houden tijdens het afrekenproces. In dit geval laten ze een cookiesleutel vallen en elke keer dat we een evenement volgen, sturen ze de cookiewaarde samen met de evenementinformatie. 1 maanden nee  
Bazaarvoice
BVBRANDID Hiermee kan interne BV-webanalyse worden gecorreleerd aan dezelfde gebruiker voor interacties binnen een bepaald klantdomein. Vereist client opt-in. 1 jaar nee ja
BVBRANDSID Hiermee kan interne BV-webanalyse worden gecorreleerd aan dezelfde browsersessie voor interacties binnen een bepaald klantdomein. Vereist client opt-in. 30 minuten nee Ja
BVImplmain_site Een A / B-testcookie. Slaat de configuratie op waarin de gebruiker is ingesloten voor A/B-tests 1 jaar nee ja

 

b) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, zal Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die vooraf partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verminderen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In onze naam zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in de context van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Een manier om bezwaar te maken tegen webanalyse door Google Analytics is om een ​​opt-out cookie in te stellen die Google opdraagt ​​om uw gegevens niet op te slaan of te gebruiken voor webanalysedoeleinden. Houd er rekening mee dat met deze oplossing de webanalyse alleen zal plaatsvinden zolang de opt-out-cookie door de browser wordt opgeslagen. Als u de opt-out-cookie nu wilt instellen, klikt u op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

U kunt ook het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van de verwerking van deze gegevens door Google door de browserinvoegtoepassing te downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link. De huidige link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ontvanger van de gegevens: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Waar te kopen / Google Maps

Onze website gebruikt de service 'Google Maps' van Google, bijvoorbeeld om u in staat te stellen naar een dealer te zoeken of om u in staat te stellen uw route te plannen. Door op "Gebruik mijn locatie" te klikken, verzendt uw browser de huidige GPS-coördinaten van uw browser. Hierdoor kan de best mogelijke beperking van potentiële handelaren worden bereikt.

Wanneer u Google Maps op deze website opent, worden gegevens doorgestuurd naar Google, bijvoorbeeld Uw huidige locatie. Deze service valt onder het privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/), aangevuld met het afzonderlijke privacybeleid voor Google Maps (https://www.google.com/intl/de_en/help/terms_maps.html).

U kunt de uitvoering van Google Maps voorkomen door selectief de uitvoering van de Java-scriptcode te voorkomen die wordt gebruikt door een Java-scriptblokker te gebruiken; Als alternatief kunt u de uitvoering van het Java-script ook volledig deactiveren in uw browserinstellingen.

Ontvanger van de gegevens: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

d) Google AdWords

Onze website maakt gebruik van de 'Google AdWords'-service, waarmee marketeers advertenties in Google-hitlijsten en in het advertentienetwerk van Google kunnen plaatsen. Dit gebeurt met behulp van vooraf gedefinieerde trefwoorden, die alleen in de hitlijsten worden weergegeven als een trefwoordrelevante zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Google AdWords streeft ernaar om onze website te adverteren door relevante advertenties weer te geven op de websites van derden, in de hitlijsten van Google Zoeken en de presentatie van relevante advertenties van derden op onze website.

Door op een Google-advertentie te klikken die naar onze website verwijst, plaatst Google een cookie. Met de cookie kunnen wij en Google bijhouden of u onze website heeft bezocht via een AdWords-advertentie en gegenereerde inkomsten.

De op deze manier verzamelde gegevens worden door Google gebruikt voor het compileren van statistieken (bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers dat is doorverwezen via Google AdWords, het succes van onze AdWords-campagne) voor onze website. Noch wij, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die u zou kunnen identificeren.

De geplaatste cookies worden echter gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die u bezoekt. Google kan deze informatie delen met derden.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen op interesses gebaseerd adverteren door op de volgende opt-outlink te klikken:

https://www.google.de/settings/ads

We gebruiken Google AdWords ook om informatie te verzamelen over onze producten of services waarin u bent geïnteresseerd. Hiermee vullen we zogenaamde remarketinglijsten in Google AdWords in waarmee Google AdWords-advertenties specifiek voor u kunnen worden weergegeven.

Om de effectiviteit van AdWords-advertenties te meten, zetten we de transacties die op onze site zijn uitgevoerd ook over naar Google AdWords. Dit helpt ons onze marketing beter af te stemmen op toekomstige activiteiten.

Ontvanger van de gegevens: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Olapic

Wij gebruiken de software van Olapic, Inc. "(" Olapic ") Olapic-gebruikers kunnen hun eigen afbeeldingen uploaden via Instagram of onze website en desgewenst optioneel een tekst toevoegen (hierna gezamenlijk" bijdrage "genoemd). Olapic-bijdragen op onze website om producten aan te bieden en te promoten in het kader van hun gebruik door andere klanten De afbeeldingen worden weergegeven op de productdetailpagina's van de website en op andere centrale plaatsen zoals de startpagina en zijn gekoppeld aan de getoonde producten De toestemming van de gebruiker voor het gebruik van de afbeeldingen op onze website kan op elk moment worden ingetrokken. Stuur uw bezwaar naar het bovenstaande adres.Olapic traceert ook welke afbeeldingen positief ontvangen worden door websitegebruikers en vooral welke afbeeldingen een positieve invloed hebben op de winkelgedrag op onze website.

f) Bazaarvoice

Als u ons hier tijdens of na uw bestelling expliciet toestemming voor hebt gegeven door het desbetreffende selectievakje in te schakelen of door op een knop voor dit doel te klikken, sturen we uw e-mailadres naar Bazaarvoice om u per e-mail te herinneren aan de mogelijkheid om een ​​beoordeling van uw bestelling in te dienen. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Bazaarvoice. Deze beoordelingen worden via het Bazaarvoice-netwerk naar geselecteerde retailers gesyndiceerd. Bazaarvoice volgt ook welke score bijzonder positief wordt ontvangen door gebruikers. Daarnaast kan worden gemeten welke van de evaluaties van invloed waren op de aankoopbeslissing.

Ontvanger van de gegevens: Bazaarvoice Ltd., 1 Butterwick London, W6 8DL (http://www.bazaarvoice.com/)

g) CQuotient

CQuotient is een uitgebreide personalisatie-oplossing voor websites. CQuotient maakt integraal deel uit van ons Salesforce Commere Cloud-winkelsysteem en maakt optimaal gebruik van de nieuwste revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van voorspellende intelligentie en combineert deze met diepgaande kennis van problemen met retail- en cloud-gebaseerde technologie-infrastructuur. CQuotient wordt gebruikt om suggesties te genereren op basis van uw browsegedrag, die voor u van belang kunnen zijn voor andere producten.

h) Tealium

Tealium is een Consumer Data Platform waarop informatie over het gebruik van de website en ook transactiegegevens worden verzonden. Tealium verzamelt beweging- en gedragsgegevens op de website en vult remarketinglijsten die later kunnen worden geopend via Google Adwords. Bovendien worden alle transactiegegevens over aankopen naar Tealium verzonden, aangezien e-mails voor orderbevestigingen of e-mails voor nieuwsbrieven (indien geabonneerd) worden geactiveerd door Tealium. Tealium stelt ons in staat om een ​​consistent beeld te hebben van onze bezoekers en websiteklanten en ervoor te zorgen dat we zo effectief mogelijk met hen communiceren.

i) Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud Services is een software-as-a-serviceoplossing. Het is een gehoste service waarmee we een aanpasbare, eenvoudig te gebruiken e-commerce website kunnen ontwikkelen en beheren. Commerce Cloud Services omvatten Digital, de belangrijkste gehoste websiteservice; een orderbeheersysteem en Commerce Cloud Einstein, waarmee we kunstmatige intelligentie kunnen gebruiken om onze e-commerce-activiteiten te verbeteren.

Commerce Cloud bewaart persoonlijke gegevens die zijn verwerkt, zoals informatie over kopers die onze door Commerce Cloud gehoste website bezoeken en accounts maken of transacties uitvoeren (contactinformatie, activiteitenrecords, transacties, records, enz.).

j) Knoppen voor sociale media

Onze website maakt gebruik van sociale mediaknoppen (Facebook, YouTube, Instagram) om u in staat te stellen om met derden in contact te komen.

Deze sociale mediaknoppen zijn niet geïntegreerd als plug-ins via een zogenaamd iFrame, maar worden opgeslagen als koppelingen. Door op de sociale media-knoppen te klikken, wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende provider. De relevante aanbieder is vervolgens verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming en voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de aldaar verstrekte informatie voor gegevensverwerking in de zin van art. 4 Nr. 17 GDPR.

8. Aanvullende opmerkingen en bepalingen over individuele dienstverlening

a) Nieuwsbrief

Op uitdrukkelijk verzoek sturen we u onze nieuwsbrief over de onderwerpen die u hebt gekozen en informatie over ons bedrijf. Houd er rekening mee dat levering alleen kan plaatsvinden nadat u uw abonnementsaanvraag opnieuw uitdrukkelijk hebt bevestigd in het kader van ons double opt-in proces.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de registratie van de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden en personaliseren van de nieuwsbrief (bijvoorbeeld om u te woord te staan ​​bij uw naam). U kunt uw toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die u ons hebt gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst. Met het oog op het intrekken van uw toestemming, bevat elke nieuwsbrief een passende link; Als alternatief kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen zodat we uw intrekking kunnen implementeren. Details van de toestemming die u ons heeft gegeven, zijn aan u meegedeeld in de Double-Opt-In-Mail.

b) Loterij

Van tijd tot tijd heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden of soortgelijke promoties op onze website. In het kader van deze acties kunnen persoonsgegevens ook worden verzameld en opgeslagen met het oog op verwerking, waarvan u de omvang kunt zien aan de hand van het respectieve deelnameformulier. Gegevens die we niet noodzakelijkerwijs nodig hebben voor de implementatie van de wedstrijd, maar die ons bijvoorbeeld in staat stellen om u sneller te informeren in het geval van een prijs, worden uitdrukkelijk als vrijwillige informatie gemarkeerd. De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een dergelijke wedstrijdpromotie zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de promotie (in het geval van een wedstrijd, bijvoorbeeld voor het bepalen van de prijs, kennisgeving van de prijs en verzenden van de prijs). Na het einde van de promotie worden de gegevens van deelnemers die niet hebben gewonnen onmiddellijk verwijderd of, in het geval van de winnaar, nadat de wettelijke bewaarperiode is verstreken.

c) Online aanvraagprocedure

Wij bieden u de mogelijkheid om ons online via e-mail aan te melden. De gegevens die u invoert en de bijlagen die hiermee worden verzonden, worden overgedragen via een onbeveiligde verbinding. We raden daarom aan dat u coderingssoftware gebruikt om uw gegevens naar ons te verzenden. Uw elektronische applicatiegegevens worden door de relevante personeelsafdeling ontvangen en alleen doorgestuurd naar de afdeling die verantwoordelijk is voor de betreffende functie of de verantwoordelijke personen voor de verwerking. Alle betrokken partijen behandelen uw aanvraagdocumenten met de nodige zorgvuldigheid en met absolute vertrouwelijkheid.

Na het voltooien van het selectieproces van de aanvrager sturen we uw aanvraagdocumenten naar

3 maanden en verwijder of vernietig vervolgens alle kopieën tenzij we een arbeidsovereenkomst met u hebben gesloten. Als we uw aanvraagdocumenten in onze aanvragerspool willen opnemen, nemen we contact met u op. In de melding kunt u actief instemmen met de verdere opslag van uw documenten.

d) Online-Shop

Wij bieden u een online winkel op onze website waar u producten van ons bedrijf kunt kopen.

Wij gebruiken de gegevens die we van u hebben verzameld voor de uitvoering van het contract, met name om u in staat te stellen producten te kopen en te leveren en de betaling uit te voeren.

In deze context kunnen we uw gegevens ook verwerken om uw kredietwaardigheid te controleren, als dit ook nodig is voor de uitvoering van het contract, Art. 6 par. 1 lit. b) GDPR, of we hebben er een legitiem belang bij, Art. 6 par. 1 lit. f) GDPR. Ons rechtmatig belang bestaat als de afronding van een contract met u op handen is, zodat een financieel risico voor ons in verband staat (zoals bijvoorbeeld met afbetalingscontracten, bestelling / levering op rekening) en de sluiting van het contract dan alleen afhankelijk is van uw kredietwaardigheid.

Afhankelijk van de geselecteerde wijze van verzending, verzenden we de nodige gegevens - indien beschikbaar en als u daarvoor toestemming hebt gegeven, aangevuld met uw e-mailadres en telefoonnummer met het doel het pakket te melden, een afspraak te maken of het verzenden van pakketvolginformatie - naar de verzendserviceprovider die u hebt geselecteerd voor het specifieke doel van verzending en bezorging.

Wij verzenden ook de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de betaling en, indien nodig, het risicobeheer aan de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder. De volgende aanvullende informatie en voorschriften zijn van toepassing:

i) Betalingsmethode PayPal

In onze online winkel bieden wij u aan om via de betalingsdienstaanbieder PayPal te betalen. De betaling wordt verwerkt via PayPal of via PayPal via uw creditcard of bankrekening. PayPal biedt ook kopersbescherming en fiduciaire diensten.

Bij het selecteren van de betalingsdienstaanbieder PayPal in de online winkel, worden de gegevens automatisch overgedragen aan PayPal. Hierbij gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze overdracht van persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer (s), bestelgegevens, bezorgingsgegevens) voor de implementatie van betaling en fraudepreventie als u kiest de PayPal-betalingsmethode.

De uitwisseling van gegevens is niet alleen bedoeld om te betalen, maar ook om te worden geïdentificeerd, om fraude te voorkomen en om ons risico op wanbetaling te verminderen, in dit verband kunnen gegevens over de economische situatie en over in het verleden verrichte inkoop- en betalingsgedrag ook worden uitgewisseld. . In dit kader zal Paypal ook gegevens uitwisselen met kredietinstanties, op voorwaarde dat er een gerechtvaardigd belang bij is en dat de belangen van de betrokkene niet in strijd zijn met die welke bescherming verdienen.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven; dit geldt ook voor downstream-dienstverleners (contractverwerkers, medeverantwoordelijken en derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract).

U kunt de bovenstaande toestemming aan PayPal op elk gewenst moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst. Een intrekking heeft geen effect op verzendingen die in het verleden zijn gedaan.

Het huidige privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Ontvanger van de gegevens: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Betaalmethode Credit Card

Wij bieden u om te betalen met een creditcard in onze online winkel. De creditcardgegevens die hiervoor nodig zijn, worden rechtstreeks naar onze betalingsprovider Adyen overgebracht en niet naar ons verzonden.

Als de betalingsmethode 'credit card' is geselecteerd, worden de gegevens automatisch overgebracht naar Adyen. U gaat uitdrukkelijk akkoord met deze overdracht van persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adres, aankoopprijs, IP-adres, enz.) Met het oog op betaling en fraudepreventie als u besluit te betalen met een creditcard.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven; dit geldt ook voor downstream-dienstverleners (contractverwerkers, medeverantwoordelijken en derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract).

U kunt de bovenstaande toestemming op elk moment intrekken met effect voor de toekomst richting Adyen. Een intrekking heeft geen effect op verzendingen die in het verleden zijn gedaan.

Ontvanger van de gegevens: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands

iii) Betaalmethode Sofortüberweisung

In onze online winkel bieden wij u aan om te betalen door Sofortüberweisung van de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH.

Door middel van de bovenstaande betaalmethode is een realtime betalingsbevestiging voor ons als verkoper mogelijk, zodat we meteen kunnen beginnen met de levering van uw bestelling.

Wanneer u de betaalmethode 'Sofortüberweisung' selecteert, worden de gegevens automatisch overgedragen aan SOFORT GmbH. Hier geeft u uitdrukkelijk toestemming voor deze overdracht van persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer (s), bankgegevens, PIN, TAN, aankoopprijs) voor de implementatie van betaling en fraudepreventie als u besluit te betalen via een bankoverschrijving.

De uitwisseling van gegevens is niet alleen bedoeld voor de betaling, maar ook voor identificatie en fraudepreventie, in dit verband kunnen ook gegevens over de economische situatie en over het vroegere aankoop- en betalingsgedrag worden uitgewisseld. In dit verband zal de SOFORT GmbH ook gegevens uitwisselen met kredietinstanties, op voorwaarde dat er een legitiem belang is en dat de belangen van de persoon in kwestie niet in strijd zijn met de belangen die bescherming verdienen.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven; dit geldt ook voor downstream-dienstverleners (contractverwerkers, medeverantwoordelijken en derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract).

U kunt de bovenstaande toestemming op elk moment met ingang van de toekomst intrekken met SOFORT GmbH. Een intrekking heeft geen effect op verzendingen die in het verleden zijn gedaan.

De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van SOFORT GmbH zijn te vinden op: https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden.

Ontvanger van de gegevens: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

iv) Betalingsmethode giropay

In onze online winkel bieden wij u aan om te betalen via de betalingsdienstverlener Giropay. Registratie is niet nodig. Als u voor deze betaalmethode kiest, selecteert u de bank van wie u de betaling wilt uitvoeren. U wordt vervolgens rechtstreeks doorverwezen naar het online bankportaal van uw bank waar u uw overschrijving kunt uitvoeren zoals u gewend bent. Als uw bank niet deelneemt aan deze betaalmethode, kunt u deze betaalmethode niet gebruiken.

Bij het selecteren van de Giropay-betaalmethode in onze online winkel als betalingsoptie, worden geen persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Giropay.

De gegevensbeschermingsinformatie van Giropay is te vinden op https://www.giropay.de/kaeufer/sicherheit-datenschutz/

e) Mijn account

Wij bieden u de mogelijkheid om een ​​persoonlijk klantenaccount aan te maken op onze website. Met het klantaccount kunt u de services die u op onze website hebt geselecteerd, op een persoonlijke manier gebruiken, koppelen en uw voorkeursinstellingen opslaan.

f) Fit Finder®

Wij helpen u om het juiste kinderzitje voor uw kind en uw voertuig op onze website te vinden. U kunt het merk van het voertuig, het model en, indien nodig, het bouwjaar invoeren en wij zullen u informeren welke van onze kinderzitjes geschikt zijn voor dit voertuig. Als uw voertuig nog niet is opgenomen in onze lijst, heeft u de mogelijkheid om uw ervaring met ons te delen.

De persoonlijke gegevens die in deze context worden verzameld, worden direct verwijderd nadat deze aan ons is verzonden en de bijbehorende informatie wordt door ons verstrekt en niet opgeslagen met andere informatie, zoals uw klantprofiel.

g) Gegevensverwerking voor directmarketingdoeleinden

 

Adverteren per post

Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we ook uw naam en het ons bekende postadres gebruiken om u advertenties te sturen voor onze eigen aanbiedingen. De wettelijke basis is

Art. 6 lid 1 1 lit. f) in samenhang met overweging 47 AVR. Ons legitieme belang is om de verkoop of vraag van onze bestaande klanten te bevorderen. Natuurlijk kunt u op elk moment in de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor advertentiedoeleinden. Een bericht in tekstvorm naar de hierboven vermelde contactgegevens is voldoende. We zullen dan uw gegevens van onze mailinglijst verwijderen. De gegevens waaruit uw bezwaar blijkt, worden nog eens 6 jaar bewaard in overeenstemming met art. 17 par. 3 lit. e) GDPR. Gedurende deze periode worden uw persoonlijke gegevens echter geblokkeerd voor verdere verwerking.

Telefoon Advertising

Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we uw bedrijfsnaam, bedrijfsnummer en telefoonnummer ook gebruiken voor zakelijke klanten om hen te informeren over onze eigen aanbiedingen, op voorwaarde dat ze van belang worden geacht. De wettelijke basis is Art. 6 par. 1 lit. f) in samenhang met overweging 47 GDPR, § 7, lid 2, nr. 2 UWG. Ons legitieme belang is om de verkoop of vraag van onze bestaande zakelijke klanten te bevorderen. Natuurlijk kunt u op elk moment in de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor advertentiedoeleinden. Een bericht in tekstvorm naar de hierboven vermelde contactgegevens is voldoende. We zullen dan uw gegevens van onze mailinglijst verwijderen. De gegevens waaruit uw bezwaar blijkt, worden nog eens 6 jaar bewaard in overeenstemming met art. 17 par. 3 lit. e) GDPR. Gedurende deze periode worden uw persoonlijke gegevens echter geblokkeerd voor verdere verwerking.